MOCIÓ DE MOVEM TORTOSA PER IMPULSAR LA CONSOLIDACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA TORRE, EL POBLAT, ESGLÉSIA I PILA BAPTISMAL MEDIEVALS DE FULLOLA

El conjunt arqueològic de Fullola es localitza en el centre del despoblat medieval del mateix nom, al costat a les runes de l’església gòtica, a uns 12 km al nord-est de Tortosa, dins del terme de la nostra ciutat.

L’origen de la Fullola, amb un terme enorme, sol atribuir-se a temps anteriors a l’Edat Mitjana, si bé, a començaments del segle XIII, estava sota domini feudal dels Montcada tortosins. El lloc rebé una primera Carta de Poblament el 30 d’agost de 1208 a favor de Pere Nebot i, en no prosperar, fou donat a Arnau de Figuerola el 24 d’abril del 1216. En temps de Jaume I passà a domini reial i després fou de l’Orde del Temple. Al remat, esdevingué carrer de Tortosa i, l’any 1342, la Ciutat féu encastar el seu escut sobre la portada de l’església.

Segles més tard el municipi perellonenc i el tortosí s’enfrontaren en un inacabable plet per la seua possessió, que aconseguí guanyar Tortosa i, finalment, en sessió municipal del 19 de gener de 1863 el lloc es donà per abandonat.

Les restes de l’antic poblat de Fullola, en complet abandonament en l’actualitat, el formen la torre de defensa, d’alçada considerable i punt més elevat del poblat; l’església, pròxima a la torre i formant amb ella el nucli central; i les cases.

Les cases més properes al nucli són també les pitjor conservades, pràcticament cobertes de vegetació. Només se’n veuen els fonaments i alguna paret de maçoneria ordinària. Una mica més allunyades del nucli central es conserven algunes cases disseminades utilitzades ocasionalment amb fins agrícoles

La torre, bastida al segle XIII amb filades de pedra sense treballar, és cilíndrica i esvelta, té uns 16 metres d’alçada i permetia un control excel·lent sobre el mar de Tortosa.

L’església, d’estil gòtic, en l’actualitat només hi resten les parets de tancament i els arcs apuntats de la volta. La planta és rectangular, de reduïdes dimensions, amb l’entrada a una de les façanes laterals, i la sagristia, totalment en runes, a una de les capçaleres. L’obra és de maçoneria ordinària arrebossada, amb pedres i reble als arcs, cantonada i marc de la porta. A una de les cantonades, gravat a una pedra, es troba l’escut de la ciutat de Tortosa, jurisdicció a la qual pertanyia l’antic poblat de Fullola.

A més a més, dintre del conjunt, hi trobem una pila baptismal, probablement d’estil romànic, de notables dimensions, fet que la converteix en un element singular dintre la història de l’art de les nostres comarques on el romànic és un estil poc desenvolupat.

En aquest moment, l’estat de conservació del conjunt, especialment el de la torre, és totalment precari amb una esquerda de grans dimensions que fa perillar l’ensorrament de la mateixa. El mateix passa amb la pila, que en caure el sostre de l’església, ha quedat a la intempèrie i sense cap tipus de protecció.

Per altra banda, la propietat del conjunt és difosa, i segons les diverses informacions existents, a hores d’ara encara no es té constància de la propietat exacta de la mateixa.

Tot aquest conjunt arqueològic i monumental de Fullola té diverses figures de protecció com a bé d’interès local, bé cultural d’interès nacional i béns integrats del patrimoni cultural català segons la normativa vigent essent inclosos en el catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i municipi de 2007 vinculat al POUM de Tortosa.

Atès que la normativa del POUM i del propi catàleg en el seu article 10 preveu  actuacions que ha de desenvolupar l’Ajuntament en aquests casos per protegir el patrimoni amb figures com la col·laboració amb els propietaris per protegir els béns o l’adquisició i expropiació dels elements catalogats quan concorrin circumstàncies que la justifiquin i legitimin.

Atès que la torre de Fullola necessita una mínima actuació per a la seua consolidació per evitar el seu ensorrament.

Atès que hi ha diferents estudiosos que volen dur a terme estudis arqueològics que no s’han pogut realitzar perquè es necessitava normativament el permís de la propietat i aquest no es va poder aconseguir en el seu dia.

Atès que caldria actuar per a consolidar el conjunt històric de la Fullola, especialment pel que fa referència a la torre i a la pila baptismal, evitant així el procés de degradació d’un element patrimonial de Tortosa catalogat com a bé d’interès nacional.

El grup municipal de Movem Tortosa proposa al ple de l’Ajuntament a adoptar els següents acords:

PRIMER. Iniciar el procés administratiu per conèixer la propietat d’aquest bé i incoar expedient, segons preveu la normativa, perquè la propietat realitzi una actuació de consolidació dels elements més degradats del conjunt.

SEGON. En cas que la propietat no es trobi o no respongui, iniciar les actuacions necessàries i escaients per part de l’Ajuntament de Tortosa, per consolidar els elements del conjunt que estiguin en més perill de degradació.

TERCER. Que es comuniquin els presents acords, via telemàtica,  així com el text de la moció als Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa així com a les diferents entitats de defensa del patrimoni de Tortosa i Catalunya.

 

 Jordi Jordan Farnós

Portaveu del Grup Municipal Movem Tortosa

Tortosa, Terres de l’Ebre, 28 d’agost de 2019