MOCIÓ DE MOVEM TORTOSA PER IMPULSAR LA CORRECTA GESTIÓ DE LES COLÒNIES DE GATS DE LA CIUTAT

Ningú pot negar que els gats formen part de la fauna urbana i rural, essent un bon nombre d’ells els que viuen en les nostres llars com uns membres més de la família. Poc a poc s’ha anat modificant la seua funció tradicional de controlador biològic per la d’animal de companyia, guanyant adeptes i aconseguint fer-se un lloc a les nostres llars per la seua forma de ser.

Aquest petits felins s’adapten fàcilment a espais no massa espaiosos com ara és un pis , i no requereixen d’excessives atencions per al seu benestar sense exigir un temps addicional d’esbarjo per satisfer les seves necessitats. Malgrat tot la situació no és ni de bon tros tan idíl·lica com sembla. La manca d’escrúpols i d’educació d’algunes persones, juntament amb les característiques pròpies del seu caràcter independent, fa que el creixement del nombre de gats rodamóns sigui una realitat en les nostres ciutats.

Colonitzen espais urbans on troben aliments i aixopluc. Això, unit al fet de no tenir depredadors, permet que els col·lectius de gats es reprodueixin ràpida i fàcilment arribant a assolir poblacions desproporcionades. La realitat és que la seua presència comporta un seguit de problemes, on la salubritat de l’entorn és la més compromesa i resulta més preocupant. En aquest sentit, s’han realitzat multituds d’actuacions, sovint encaminades a la retirada sistemàtica dels gats de les zones com si es tractessin d’una veritable plaga. Altrament, considerant l’evolució d’aquest procés al llarg del temps, s’ha comprovat que aquests tipus de mesures no són eficaces i no aconsegueixen l’objectiu de controlar la població. Les colònies acostumen a refer-se en un període curt de temps, i aleshores reapareix el problema.

A més, cada cop aquest tipus d’actuacions estan més allunyades del sentir de la ciutadania, així com dels principis i els objectius marcats pel text refós de la llei de protecció dels animals. Per tot això la legislació vigent ha optat per la creació de colònies controlades de gats.

Les colònies controlades de gats a les zones urbanes s’han consolidat com l’opció per aconseguir una situació d’equilibri entre els gats, les persones i altres elements de la quotidianitat urbana, de cara a la millora de les condicions sanitàries dels gats i a la salubritat pública de l’entorn que habiten i comparteixen amb nosaltres

Aquestes colònies generen moltes millores i avantatges tant per als animals com per a la ciutadania com els que esmentem a continuació:

Millora de les condicions de salubritat de l’entorn de la colònia: derivades de les actuacions sobre el medi – sorrals, menjadores, abeuradors, tractaments medi ambientals – i les realitzades sobre els individus.

En ser els gats objecte d’un seguit de mesures per a optimitzar les seues condicions sanitàries – tractaments anti-parasitaris, eliminació d’animals amb malalties infectocontagioses greus, vigilància de la presència d’animals malalts, tractament de patologies – s’obté una millora de l’estat sanitari dels individus. Aquestes mesures repercuteixen en la millora de les condicions de salubritat de l’entorn i la percepció que es té dels gats.

Mantenir un cens estable de la colònia mitjançant l’esterilització dels gats, fet que permet evitar la superpoblació i el deteriorament de les condicions de salubritat. L’esterilització, a més, evita les baralles derivades del zel i el deteriorament prematur de la condició física de les femelles per les múltiples gestacions.

Millora de la condició física per a una adequada nutrició, a més el fet d’emprar aliment sec evita en gran mesura la descomposició dels menjar i la presència de plagues.  Afavorir la comprensió ciutadana en mantenir colònies controlades, disminuint d’aquesta manera les queixes per molèsties, ja que els gats es mostren menys conflictius

Col·laborar amb voluntaris i societats protectores, els quals veuen complida la seua demanda de protecció i respecte als animals. A més, s’afegeix el benefici que per algunes persones suposa el tenir cura d’aquests gats.

Atès que la ordenança municipal de Tortosa respecte a la tinença d’animals de companyia, d’acord en allò que estableix i obliga la Llei de Protecció d’Animals de Catalunya, de 2008, i d’acord amb la legislació europea, preveu la regulació de les colònies de gats de les ciutat tant pels drets dels animals com per la salubritat pública així com per la gestió correcta dels problemes que poden generar aquests animals, sense control, al conjunt de la ciutadania.

Atès que l’ordenança municipal parla clarament de la creació i control de les colònies de gats a partir de mesures com “l’esterilització en espais públics, la desparasitació així com l’aplicació de mesures veterinàries adients per garantir el benestar animals i la convivència en harmonia amb els ciutadans”.

Atès que l’ordenança municipal parla de “promoure la creació de colònies de gats, gestionades sota el control municipal, per associacions de protecció i defensa dels animals sense afany de lucre i que aquestes colònies s’hauran d’autoritzar mitjançant decrets d’alcaldia”.

Atès que moltes poblacions i ciutats de Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona  com l’Ampolla Roquetes, Vilaseca, Torredembarra, Salou, Valls, Cambrils, Creixell, El Vendrell, La Canonja, Reus, Baix-Camp i un llarg etc.

Atès que a Tortosa la gestió d’aquestes colònies, encara legalment no constituïdes, les porta a terme PROGAT TORTOSA, entitat sense ànim de lucre, que només l’any 2018 ha esterilitzat  52 gats, els mateixos que està duent a terme el 2019, a part de les 52 vacunes i 52 desparasitacions corresponents així com vàries eutanàsies i el degut aliment sec que setmanalment se’ls distribueix.

Atès que aquests costos ascendeixen, anualment, a uns 7000 euros aproximadament i que repercuteixen en el benestar dels animals i en la salubritat pública de Tortosa així com en la reducció de les molèsties a la ciutadania que poden crear aquests animals si no estiguessin controlats tal i com preveu la llei i que no han tingut cap ajuda econòmica al respecte, havent de costejar aquesta despesa, a partir d’accions benèfiques i altres actuacions solidàries, tot i tractar-se d’un tema de salubritat pública i de necessari compliment legal.

Atès que PROGAT TORTOSA, en multitud d’ocasions, ha demanat per instància i amb vàries reunions durant aquests darrers anys que l’Ajuntament de Tortosa signi un conveni de col·laboració, on es corresponsabilitzi de la gestió d’aquestes colònies tal i com preveu la llei catalana, espanyola, europea i també l’ordenança municipal vigent.

El grup municipal de Movem Tortosa proposa al ple de l’Ajuntament a adoptar els següents acords:

PRIMER. Que atenent la legislació vigent l’Ajuntament de Tortosa promogui l’establiment d’un conveni amb PROGAT TORTOSA per a gestionar de forma corresponsable les colònies de gats existents a Tortosa a partir de tot allò que preveu l’ordenança municipal com l’esterilització, la desparasitació, l’alimentació així com les mesures veterinàries necessàries per mantindre la salubritat pública de la ciutat, l’harmonia entre la ciutadania i aquests animals així com el benestar dels mateixos.

SEGON. Que mitjançant decret d’alcaldia es regularitzen els diferents 15 punts d’alimentació i colònies de gats existents actualment a la ciutat tal i com preveu l’ordenança municipal de tinença d’animals vigent.

TERCER. Que es comuniquin els presents acords així com el text de la moció a PROGAT TORTOSA i a les diferents associacions de veïns dels barris de la ciutat i a la Federació de Veïns de Tortosa.

 

Jordi Jordan Farnós

Portaveu del Grup Municipal Movem Tortosa

Tortosa, Terres de l’Ebre, 28 d’agost de 2019