NORMATIVA DE PRIMÀRIES
PER A L’ELECCIÓ DEL/LA CAP DE LLISTA
PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 2023
DE TORTOSA

1.- Caràcter i objectiu del procés de consulta ciutadana

La present normativa regula l’elecció del candidat o la candidata a les eleccions municipals de 2023, a l’empara del que estableixen els acords del Plenari de Movem Tortosa.

Aquest procediment té com a objectiu aprofundir en la vida democràtica de l’organització i implicar el conjunt del moviment ciutadà en el procés d’elecció de la persona cap de llista. Aquest procés ha de ser el primer pas cap a les eleccions municipals de 2023 i ha de servir per facilitar, amb temps suficient, el coneixement de la candidatura i la difusió de les propostes que aquesta presenta.

L’objectiu principal d’aquesta contesa electoral serà incrementar la influència de Movem Tortosa per transformar la nostra ciutat, reforçar-nos organitzativa i políticament, i per incrementar la capacitat de lideratge per transformar i millorar les condicions per afrontar els reptes electorals des de la generositat, confiança, credibilitat, obertura, mobilització i intel·ligència.

2.- El cens electoral

El cens electoral, per a aquest procés de consulta, estarà format per tots els ciutadans i ciutadanes que compleixin els següents requisits:

–       Els ciutadans i les ciutadanes majors de 16 anys.

–       Que s’hagin inscrit en el cens d’electors i electores entre el 22 i el 28 d’agost de 2022.

–       Per tal d’inscriure’s , cal fer constar nom complert, edat, DNI/NIE, barri i professió.

–       Que estiguin domiciliats a Tortosa.

–       En cas de dubte sobre el domicili es podrà sol·licitar el registre del padró municipal.

Les persones  inscrites al cens d’electors i electores tindran dret a:

●        Participar en l’elecció del/la cap de llista i la llista

●        Elegir i ser elegible

●        Suggerir noms

●        Participar en l’elaboració del programa

●        A decidir l’estratègia d’acord i governabilitat

●        Fer el seguiment de l’estratègia política del Grup Municipal resultant

●        Participar en l’elaboració i gestió dels pressupostos

3.- Presentació de candidats i candidates

Totes les persones inscrites al cens tenen dret a ser candidat o candidata a encapçalar la llista electoral. A continuació s’exposen els requisits a complir per poder formar-ne part:

3.1  Candidats/es a Cap de Llista

–     Persones que compleixin els requisits abans esmentats.

–     Compti amb l’aval d’un mínim de 10  inscrits/es. En aquest aval haurà de constar el nom i els cognoms dels avaladors o les avaladores. Les persones avaladores hauran de complir els requisits. Cap persona podrà avalar mes d’una candidatura, en cas que fos així, aquests avals serien declarats nuls.

–     Tota persona que vulgui optar a ser elegit cap de llista de Movem Tortosa ha de realitzar una declaració d’intencions, recollint els motius pels quals es presenta. També inclourà la seva trajectòria, declaració organitzativa, social i professional. Aquesta estarà disponible per a totes les persones participants de l’elecció del/la cap de llista (per escrit i/o en format audiovisual).

–     El Grup de Coordinació de Movem Tortosa podrà rebutjar la seva inclusió en el procés, argumentant la manca d’idoneïtat que motiva la no-acceptació.

3.1. 2  Terminis candidatura Cap de llista

El termini per a la presentació de candidatures per cap de llista amb el seus corresponents avals s’obrirà el 29 d’agost i es tancarà el 4 de setembre de 2022.

A les persones que mostrin el seu interès per recollir els avals necessaris se’ls farà arribar el model de recollida d’avals. No s’admetrà cap altre aval que no compleixi amb el model acordat.

El 4 de setembre de 2022 a les 20:00 hores, es reunirà el Grup de Coordinació per a recollir les candidatures i comprovar els avals. Es publicarà, a la web de Movem Tortosa, el llistat  definitiu de candidats i candidates.

A partir d’aquest moment, quedarà obert el període per fer al·legacions que es tancarà el 5 de setembre de 2022 a les 20:00 hores. El mateix dia es tornarà a reunir el Grup de Coordinació per resoldre les possibles al·legacions i proclamarà la llista definitiva de candidats o candidates.

En cas que a les primàries només una persona candidata aconsegueixi els avals suficients per presentar-se, l’òrgan de direcció que les convoqui sotmetrà a votació la idoneïtat de celebrar-les.

Els avals podran ser presentats en paper o bé en format electrònic a través de l’adreça: movemtortosa@gmail.com.

4.- Informació a tots els inscrits/es i a la ciutadania

Per garantir una àmplia informació a tothom es garantirà:

–       La publicació i difusió d’aquesta normativa.

–       Totes les persones participants en el procés rebran tota la informació relacionada amb el procés de consulta i el seu reglament.

–       El reglament es farà públic a través de la pàgina web i les xarxes socials perquè sigui de coneixement de qualsevol persona interessada.

5.- Campanya d’informació dels candidats i candidates

La campanya d’informació s’iniciarà a partir del 6 de setembre i finalitzarà l’11 de setembre a les 17.00h.

El Grup de Coordinació garantirà, en igualtat de condicions, la realització de reunions o trobades on els candidats/es que ho demanin podran explicar les seves propostes a les persones participants en el procés interessades. Així mateix, donarà suport a les candidatures, garantint la informació necessària del procés i del seu calendari.

6.- La mesa electoral

Les votacions es realitzaran en el marc de l’espai que es decideixi idoni. Es comunicarà, mitjançant correu i a través de la publicació a la pàgina web, el Facebook de Movem Tortosa, Twitter, etc. el dia i l’horari de la votació, que ja figura en aquesta normativa, així com tota la informació necessària, la papereta i el sobre de vot.

Es constituirà una mesa electoral escollida pel Grup de Coordinació de Movem Tortosa composada per un president o presidenta i un secretari o secretària. També podran formar part de la mesa electoral en qualitat de interventors o interventores, els/les promotors/es de les candidatures.

La mesa electoral disposarà del cens d’electors complert i, finalitzada la votació, realitzarà l’escrutini i l’acta dels resultats de la votació. Si no fos possible el vot presencial, es podrà votar per correu o delegar el vot a través de qualsevol altre militant. En els dos casos, el votant farà arribar a la mesa electoral un sobre tancat amb fotocopia del seu DNI i un sobre tancat amb el vot.

Tant el vot per correu com el vot delegat ha d’arribar abans o durant el termini establert per a les votacions.

Tot vot per correu que arribés després dels terminis de votació serà considerat nul.

7.- L’escrutini

La mesa electoral realitzarà l’escrutini de les votacions el mateix dia de la votació a les 21h. Totes les persones del cens podran ser presents en el moment de l’escrutini.

A les actes d’escrutini s’haurà d’adjuntar de forma imprescindible les fotocòpies del DNI dels votants no presencials.

En cas de que hi hagi més de dues candidatures, es procedirà a una segona volta si cap candidatura arriba a un mínim del 40% dels vots. En aquest cas, les dues candidatures amb més vots passaran a la segona volta.

8.- Comunicació dels resultats

Els resultats seran comunicats al Grup de Coordinació de Movem Tortosa.

La junta electoral, atenent els resultats, proclamarà la candidatura guanyadora de la votació, o bé, en cas que no es compleixin els requisits exposats anteriorment, proclamarà les dues candidatures amb més vots que passen a la segona volta.

9.- Publicació dels resultats

Un cop realitzada l’acta d’escrutini, els resultats es faran públics de forma immediata i s’informarà dels mateixos a tota les persones inscrites al procés.

10.- Resum del calendari elecció Cap de llista

●        16 de juny: Reunió del Plenari de Movem Tortosa i aprovació del reglament.

●        22 al 28 d’agost de 2022 (fins les 19:00h): Obertura cens d’electors i electores.

●        29 d’agost al 4 de setembre de 2022: Presentació de candidatures i avals.

●        4 de setembre: Reunió Grup de Coordinació per recollir candidatures i comprovar els avals.

●        5 de setembre (fins les 20:00h): Termini per a presentar al·legacions.

●        5 de setembre: Reunió Grup Impulsor per resoldre les al·legacions i proclamar el llistat definitiu de candidatures.

●        Del 6 a l’11 de setembre: Campanya.

●        12 de setembre (de 18h a 21h): Dia de la votació (primer període) escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora o de la segona volta.

●        16 de setembre: Presentació oficial del candidat de Movem Tortosa a les eleccions municipals del 2023.

En cas de segona volta es publicarà el calendari a la pàgina web i s’informarà al cens per les vies habituals establertes.